ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΘΛΕ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΘΛΕ 2018

Πρόσληψη οκτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, για

τις ανάγκες διοργάνωσης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών 2018.

A.Π. 3062 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΘΛΕ 2018

ΑΙΤΗΣΗ ΘΛΕ 2018

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΛΕ 2018

Close Menu