ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για το έτος 2017»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΧΟΣ ΦΩΣ 2017_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΧΟΣ ΦΩΣ 2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΧΟΣ ΦΩΣ 2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΧΟΣ ΦΩΣ 2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΧΟΣ & ΦΩΣ 2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΧΟΣ ΦΩΣ 2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΧΟΣ ΦΩΣ 2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΧΟΣ ΦΩΣ 2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΧΟΣ ΦΩΣ 2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΗΧΟΣ ΦΩΣ 2017

 

 

Προηγούμενη Ανάρτηση

Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δένδρου 2016

Επόμενη Ανάρτηση

Ανακοίνωση πρόσληψης ΘΛΕ 2017

Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης …