Μπάνερ εκδήλωσης Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για το έτος 2019»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΧΟΣ ΦΩΣ 2019_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΗΧΟΣ ΦΩΣ 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΧΟΣ ΦΩΣ 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΧΟΣ ΦΩΣ 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΧΟΣ ΦΩΣ 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΧΟΣ ΦΩΣ 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΧΟΣ ΦΩΣ 2019_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΧΟΣ & ΦΩΣ 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΧΟΣ ΦΩΣ 2019_signed 19PROC004378195

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΧΟΣ ΦΩΣ 2019_signed

Προηγούμενη Ανάρτηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ

Επόμενη Ανάρτηση

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή της υπηρεσίας «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2019 του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης …