Μπάνερ εκδήλωσης Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Ανάθεση υπηρεσίας «φύλαξη και ασφάλεια των χώρων εκδηλώσεων των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2019».

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σε συνέχεια του με αριθμό 1749/14.08.2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005439491) εγκεκριμένου πρωτογενούς αιτήματος, πρόκειται να αναθέσει την υπηρεσία «φύλαξη και ασφάλεια των χώρων εκδηλώσεων των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2019».
Ο προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων ευρώ (8.804,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, με χρόνο λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/ παρέχουν αθροιστικά για τα έτη 2018 και 2019, γενικό κύκλο εργασιών, τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€).
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Διοικητηρίου 1Α, υπόψη Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ξάνθη 67133, στην οποία να υποβάλετε:
1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ , όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν (αναρτήθηκε στο site του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης https://cultureofxanthi.gr/category/prokirikseis-diagonismoi/).
2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
3. Άδεια λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/08.10.2008).
4. Πιστοποιητικό της παρ. 2γ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως αυτό χορηγείται από την πύλη του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας www.sepenet.gr.
στ. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του αυτοματοποιημένου πιστοποιητικού από την πύλη www.sepenet.gr, θα προσκομιστεί ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (παρ. 2 του άρθρου 68 του N.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/16.07.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά, μόνο εφόσον φέρει ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή πιστοποιημένης αρχής.

Ο πρόεδρος
Πασχάλης Λύρατζης

Κατεβάστε τα συνημμένα αρχεία.

Προηγούμενη Ανάρτηση

11η γιορτή χωριάτικης πίτας

Επόμενη Ανάρτηση

Γιορτές Παλιάς Πόλης 2019

Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης …