Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για ένα (1) έτος»

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για ένα (1) έτος» προϋπολογισμού ενενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο ευρώ (98.642,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016).

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:             Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης
Οδός:                                    Πλατεία Διοικητηρίου 1Α

Τ. Κ.:                                     67133

Τηλ.:                                     2541072554 (εσωτ. 4)

Ιστοσελίδα:                        www.cultureofxanthi.gr

 1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 23.03.2019. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 07.04.2019 και ώρα 23:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 08.04.2019 και ώρα 10:00. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.
 2. Κωδικός CPV: 92370000-5.
 3. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο της υπηρεσίας, όπως ορίζει η Διακήρυξη.
 4. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1. της διακήρυξης. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3. της διακήρυξης.
 6. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α, ύψους χιλίων πεντακοσίων ενενήντα ενός ευρώ (1.591,00€) με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 150 ημέρες.
 7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές θα έχουν χρόνο ισχύος όχι μικρότερο από 120 ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού.
 8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 15-6471.006 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και 2020 του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.
 10. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και λήγει:

α. μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της.

β. Ολοκληρωθεί η πραγματοποίηση του συνόλου των εκδηλώσεων που προβλέφθηκαν στην διακήρυξη.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με συμφωνία των δύο μερών χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου σε περίπτωση μη ανάλωσης του συνόλου των προϋπολογισμένων εκδηλώσεων.

 1. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.
 2. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4. της διακήρυξης.

Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στην ιστοσελίδα του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης www.cultureofxanthi.gr και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο πρόεδρος
Πασχάλης Λύρατζης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΗΧΟΣ-ΦΩΣ-2019-2020.zip

Προηγούμενη Ανάρτηση

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. την Πέμπτη 21 Μαρτίου και ώρα 14:00

Επόμενη Ανάρτηση

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου την Δευτέρα 10 Ιουνίου και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης …