Γενικά

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης Ν.Π.Δ.Δ. (εφεξής «Κέντρο Πολιτισμού») σέβεται απόλυτα την ιδιωτικότητά σας και επιθυμεί τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι και να παραμένουν προστατευμένα. Με βάση αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, το Κέντρο Πολιτισμού έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας του Ν. 4624/2019 και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» – «GDPR» – στο εξής «Κανονισμός»), όπως αυτός ισχύει.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου στοχεύει στην ενημέρωσή σας σχετικά με τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων ενδεχομένως παρέχετε οι ίδιοι μέσω αυτού του ιστότοπου ή λόγω της αλληλεπίδρασής του με άλλους ιστότοπους.

Η Πολιτική Απορρήτου θα πρέπει να αναγνωσθεί συνδυαστικά με οποιαδήποτε άλλη σχετική ειδοποίηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να παρέχουμε όσον αφορά ειδικές περιπτώσεις συλλογής ή επεξεργασίας προσωπικών σας δεδομένων.

Παρακαλούμε αφιερώσετε λίγο χρόνο στην ανάγνωση αυτής της Πολιτικής, ώστε να ενημερωθείτε σφαιρικά σχετικά με το αν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, ποια είναι αυτά, τον τρόπο με τον οποίο προβαίνουμε σε επεξεργασία και φυσικά το σκοπό της επεξεργασίας.

Ποιοι είμαστε

Σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασης Τεύχος B’, αρ. φύλλου 1190/09.06.2011, το Κέντρο Πολιτισμού έχει την αρμοδιότητα της οργάνωσης και της λειτουργίας των κάτωθι υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, σχετικά με τον Πολιτισμό:

 • Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, φεστιβάλ και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων
 • Η λειτουργία πινακοθήκης
 • Η λειτουργία θεάτρου
 • Η λειτουργία Φιλαρμονικής
 • Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού
 • Η διοργάνωση «των Θρακικών Λαογραφικών Γιορτών − Ξανθιώτικο Καρναβάλι»
 • Η διοργάνωση των «Γιορτών Παλιάς Πόλης»
 • Η διοργάνωση των «Γιορτών Νεολαίας»
 • Η διοργάνωση «Χατζιδάκειου Φεστιβάλ»
 • Η λειτουργία Βιβλιοθηκών
 • Η λειτουργία Σχολής Χορού
 • Η λειτουργία Ωδείου

Υπό το πρίσμα της δραστηριότητάς του, δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστοτόπου του.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, το Κέντρο Πολιτισμού αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας αυτών των προσωπικών σας δεδομένων.

Ορισμοί

Ορισμένοι από τους όρους που εμφανίζονται στην παρούσα πολιτική έχουν νομική σημασία και ορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Έτσι:

«Επεξεργασία»κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
«Προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
«Συγκατάθεση»κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο δηλώνει με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, ότι συμφωνεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.
«Υπεύθυνος επεξεργασίας»το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή άλλος φορέας, ο οποίος καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Περισσότερα για τους ορισμούς μπορείτε να βρείτε στο άρθρο 4 του Κανονισμού https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL

Αρχές που διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας

Η συλλογή και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Νομικό Πρόσωπο διέπεται από τις ακόλουθες αρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω στον Κανονισμό:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια
 • Περιορισμός του σκοπού
 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων
 • Ακρίβεια
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εφαρμόζουμε τις ανωτέρω αρχές σε όλα τα στάδια της αλληλεπίδρασης μαζί σας διαμέσου του ιστοτόπου μας.

Τι προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε σχετικά με την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και απαραίτητα για την παροχή σε εσάς των επιθυμητών πληροφοριών δια μέσω της ιστοσελίδας μας.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως το είδος των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε ή τη συχνότητα και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων σας. Επιπλέον, οι διακομιστές, τα αρχεία καταγραφής και οι υπόλοιπες τεχνολογίες συλλέγουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες προκειμένου να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε, να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Δεν μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτους.

Προστασία των ανηλίκων

Σε περίπτωση που ανήλικοι χρήστες επισκέπτονται αυτοβούλως τον ιστότοπό μας και αυτό δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί, το Νομικό Πρόσωπο δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

Τα δικαιώματά σας ως προς τα δεδομένα που συλλέγει ο ιστότοπος

Σύμφωνα με τον GDPR, ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα της ενημέρωσης, το δικαίωμα της πρόσβασης, το δικαίωμα της διόρθωσης, το δικαίωμα της διαγραφής, το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων σας, το δικαίωμα της αντίρρησης και το δικαίωμα να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cultureofxanthi.gr ή dpo@cultureofxanthi.gr

ή τηλεφωνικά στα 25410-22416 / 25410-72554.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Το Κέντρο Πολιτισμού εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά  μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας  απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή / και  παράνομης πρόσβασης σε  αυτά,  χρήσης, τροποποίησης  ή αποκάλυψής  τους.  Σε  κάθε  περίπτωση,  ο  τρόπος  λειτουργίας  του διαδικτύου  και το γεγονός  ότι  είναι  ελεύθερο  στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά  μέτρα, αποκτώντας  πρόσβαση  και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους  ή / και αθέμιτους σκοπούς.

Εποπτική Αρχή

Ελπίζουμε ότι είμαστε σε θέση να επιλύσουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν λάβετε ικανοποιητική απάντηση στο ερώτημά σας, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή.

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), Κηφισίας 1-3 στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, τηλ. 210-6475600 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@dpa.gr

Επικαιροποίηση

Αναθεωρούμε τακτικά και, κατά περίπτωση, επικαιροποιούμε αυτή την πολιτική απορρήτου καθώς εξελίσσονται οι υπηρεσίες μας και η χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, με τρόπο που δεν έχουμε προηγουμένως καθορίσει, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με αυτό και, αν χρειαστεί, να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα Πολιτική για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους αυτής.

Έκδοση: Δεκέμβριος 2022