ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΘΛΕ 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΘΛΕ 2019

Πρόσληψη οκτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, για

τις ανάγκες διοργάνωσης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών 2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΘΛΕ 2019 ΑΔΑ 6ΨΓΠΟΚ7Ε-ΗΘΦ

ΑΙΤΗΣΗ ΘΛΕ 2019

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΛΕ 2019

 

Close Menu