Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για τις ανάγκες διοργάνωσης των Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς 2021-2022

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με την αρ. απόφαση 43/18-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ6Π1ΟΚ7Ε-ΗΥ0) του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προβεί στην πρόσληψη τριών ατόμων (3) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες διοργάνωσης των Χριστουγεννιάτικων – Πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων 2021 με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει), και την περίπτωση ιε του άρθρου 1 του Ν. 3812/09.

Το προσωπικό θα εργαστεί από την 15η Νοεμβρίου 2021 έως και την 14η Ιανουαρίου 2022. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Διοικητηρίου 1α, 5ος όροφος από 02.11.2021 έως 08.11.2021, κατά τις εργάσιμες ώρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1994 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή κάρτα ανεργίας και ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007. 
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στα Δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ή πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου (για τους άγαμους).
  5. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή της κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου (Ν.2647/1998, άρθ. 4, παρ. 5).

 

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης εδώ.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ 

Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση εδώ

 

Προηγούμενη Ανάρτηση

Ταχύρρυθμη ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για υφιστάμενα προϊόντα-Χanthi Techlab

Επόμενη Ανάρτηση

Heal it- Social media campaign-Xanthi Techlab

Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης …