Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, καθηγητών μουσικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία από 03.10.2022 έως 30.06.2023, του ΝΠΔΔ Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: 90ΚΑΟΚ7Ε-ΙΜΕ) 01/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου του Τμήματος Πολιτισμού του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης που εδρεύει στην Ξάνθη και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
  101Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης  ΞάνθηΚαθηγητής πιάνουΑπό 03.10.2022 έως τις 30.06.2023  1
  102Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης  ΞάνθηΚαθηγητής κιθάραςΑπό 03.10.2022 έως τις 30.06.2023  1
  103Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης  ΞάνθηΚαθηγητής βιολιούΑπό 03.10.2022 έως τις 30.06.2023  1
  104Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης  ΞάνθηΚαθηγητής θεωρητικών μαθημάτωνΑπό 03.10.2022 έως τις 30.06.2023  2
  105Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης  ΞάνθηΚαθηγητής πνευστώνΑπό 03.10.2022 έως τις 30.06.2023  1                                           
  106Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης  ΞάνθηΚαθηγητής βυζαντινής μουσικήςΑπό 03.10.2022 έως τις 30.06.2023  1
  107Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης  ΞάνθηΚαθηγητής μονωδίαςΑπό 03.10.2022 έως τις 30.06.2023  1
  108Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης  ΞάνθηΚαθηγητής    παραδοσιακών οργάνωνΑπό 03.10.2022 έως τις 30.06.2023  2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (ως υπόδειγμα της υπηρεσίας) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, οδός Πλ. Διοικητηρίου 1Α, 3ος όροφος, στη Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου, αρμόδιος υπάλληλος κα. Αναστασία Σιούτα, τηλ. 2541024542/Τμήμα Πολιτισμού.

Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης 31.08.2022.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 22.08.2022 έως και 31.08.2022, τις ώρες 08:00 έως 14:00.

Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της ορισθείσας τριμελούς επιτροπής επιλογής η οποία θα συνεδριάσει στην έδρα του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης την 08.09.2022.

Οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν νομίμως να υποβληθούν σε ακρόαση.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτισμού του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης και ηλεκτρονικά από το http://cultureofxanthi.gr/ και το https://www.cityofxanthi.gr/.

Ο πρόεδρος

Ηλίας Ασκαρίδης

Συνημμένα αρχεία:

Προκήρυξη

Αίτηση

Προηγούμενη Ανάρτηση

12η Γιορτή Χωριάτικης Πίτας

Επόμενη Ανάρτηση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης …