Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, καθηγητών μουσικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία από 01.10.2021 έως 30.06.2022, του ΝΠΔΔ Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: 67Π0ΟΚ7Ε-ΨΝ4) 01/2021

για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, καθηγητών μουσικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία από 01.10.2021 έως 30.06.2022, του ΝΠΔΔ Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης – Τμήμα Πολιτισμού, που εδρεύει στη Ξάνθη, Πλ. Διοικητηρίου 1Α, σύμφωνα με την διαδικασία του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17.07.1980)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου του Τμήματος Πολιτισμού του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης που εδρεύει στην Ξάνθη και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης Ξάνθη Καθηγητής πιάνου Από 01.10.2021 έως τις 30.06.2022 2
102 Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης Ξάνθη Καθηγητής κιθάρας Από 01.10.2021 έως τις 30.06.2022 1
103 Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης Ξάνθη Καθηγητής βιολιού Από 01.10.2021 έως τις 30.06.2022 1
104 Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης Ξάνθη Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων Από 01.10.2021 έως τις 30.06.2022 3
105 Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης Ξάνθη Καθηγητής πνευστών Από 01.10.2021 έως τις 30.06.2022 1
106 Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης Ξάνθη Καθηγητής βυζαντινής μουσικής Από 01.10.2021 έως τις 30.06.2022 1
107 Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης Ξάνθη Καθηγητής μονωδίας Από 01.10.2021 έως τις 30.06.2022 1

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (ως υπόδειγμα της υπηρεσίας) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, οδός Πλ. Διοικητηρίου 1Α, 3ος όροφος, στη Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου, αρμόδιος υπάλληλος κα. Αναστασία Σιούτα, τηλ. 2541024542/Τμήμα Πολιτισμού.

Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης 03.09.2021.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 25.08.2021 έως και 03.09.2021, τις ώρες 08:00 έως 14:00.

Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της ορισθείσας τριμελούς επιτροπής επιλογής η οποία θα συνεδριάσει στην έδρα του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης την 13.09.2021.

Οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν νομίμως να υποβληθούν σε ακρόαση.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτισμού του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης και ηλεκτρονικά από το http://cultureofxanthi.gr/ και το https://www.cityofxanthi.gr/.

Ο πρόεδρος
Ηλίας Ασκαρίδης


Συνημμένα αρχεία:

Προκήρυξη.

Αίτηση.

Περίληψη προκήρυξης.

Προηγούμενη Ανάρτηση

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για τις ανάγκες διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2021

Επόμενη Ανάρτηση

Πρόγραμμα Γιορτών Παλιάς Πόλης 2021

Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης …