Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση αυξημένων εποχιακών αναγκών διοργάνωσης των Χριστουγεννιάτικων – Πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων 2023-2024

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με την αρ. απόφαση 30/07-11-2023 (ΑΔΑ: 9Ω6ΕΟΚ7Ε-ΠΜΒ ) του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προβεί στην πρόσληψη (4) τεσσάρων  ατόμων ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες διοργάνωσης των Χριστουγεννιάτικων – Πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων 2023-2024 με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει), και την περίπτωση ιε του άρθρου 1 του Ν. 3812/09.

Το προσωπικό θα εργαστεί από την 20η Νοεμβρίου 2023 έως και την 19η Ιανουαρίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Διοικητηρίου 1α, 5ος όροφος από 09.11.2023 έως 15.11.2023, κατά τις εργάσιμες ώρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. (όπου απαιτείται)
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1994  ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 7. Βεβαίωση ΟΑΕΔ χρόνου ανεργίας (όταν υπάρχει).

  Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία:

  Αίτηση

  Υπεύθυνη Δήλωση

  Προηγούμενη Ανάρτηση

  Πρόσκληση σε τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης, του διοικητικού συμβουλίου την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00

  Επόμενη Ανάρτηση

  Ευχούπολη 2023

  Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης …