Yπηρεσία φύλαξης και ασφάλειας των χώρων των εγκαταστάσεων των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2021-2022

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σε συνέχεια του με αριθμό 1517/19.11.2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009569909) εγκεκριμένου πρωτογενούς αιτήματος του Τμήματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, πρόκειται να αναθέσει την υπηρεσία φύλαξης και ασφάλειας των χώρων των εγκαταστάσεων των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2021-2022.

Ο προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (8.575,59€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά έως την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου  ώρα 14:00 για την ανωτέρω υπηρεσία και στην ταχυδρομική διεύθυνση: Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Διοικητηρίου 1Α, υπόψη Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ξάνθη 67133.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016  και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του

Ν.4506/2019).

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

δ. Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου εγγράφου και εφόσον πρόκειται για νομικό, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

ε. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο με αντικείμενο συναφή με αυτό της υπηρεσίας.

ζ. Άδεια παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, που χορηγείται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την επιτήρηση, φύλαξη και προστασία φυσικών προσώπων, κινητών και ακίνητων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων, άρθρο 2 του Ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/08.10.2008)

Όλα τα παραπάνω μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά εφόσον φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή πιστοποιημένης αρχής.

Ο πρόεδρος

Ηλίας Ασκαρίδης

 

Κατεβάστε τα συνημμένα αρχεία εδώ.

Προηγούμενη Ανάρτηση

Heal it- Social media campaign-Xanthi Techlab

Επόμενη Ανάρτηση

Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης και ώρα 15:00, του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης …